Hoeschen-Goldberg Studio

Hey - Do You Want to Trot?

1999 , Oil on canvas , 50" x 74"

76 Hey - Do You Want to Trot?